زندانیان

بازداشت یک شهروند اهل سنندج توسط نیروهای امنیتی

02:05 - 16/11/2023

بازداشت یک شهروند اهل سنندج توسط نیروهای امنیتی

بە گزارش همکاران هانا: روز چهارشنبە "١٥ نوامبر ٢٠٢٣" یک شهروند با هویت "امید مجیدی" اهل سنندج، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

طبق گزارشات دریافتی؛ نامبردە توسط نیروهای امنیتی بدون ارائە برگە قضایی بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شدە است.

تا لحظە انتشار این خبر اطلاعی از سرنوشت و اتهامات مطروحە علیە آقای مجیدی در دست نیست.

10:24 - 16/11/2023 بروز شده است.