زندانیان

بازداشت یک شهروند اهل سنندج توسط نیروهای حکومتی

11:08 - 13/11/2023

بازداشت یک شهروند اهل سنندج توسط نیروهای حکومتی

هانا: روز یکشنبە "١٢ نوامبر ٢٠٢٣" یک شهروند با هویت "صباح احمدی" ٢٩ سالە و اهل سنندج، توسط نیروهای حکومتی بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شد.

طبق گزارشات دریافتی؛ نیروهای حکومتی بدون ارائە برگە قضایی بە محل کار آقای احمدی یورش بردە و اقدام بە بازداشت وی کردەاند.

09:13 - 14/11/2023 بروز شده است.