آمار

گزارش یک سالە از اجرای حکم اعدام شهروندان کُرد، بە مناسبت ١٠ اکتبر روز جهانی مبارزە برای لغو اعدام.

10:16 - 10/10/2023

گزارش یک سالە از اجرای حکم اعدام شهروندان کُرد، بە مناسبت ١٠ اکتبر روز جهانی مبارزە برای لغو اعدام.

هانا: دهم اکتبر روزی است کە با تلاش دهها نهاد مدافع حقوق بشر در چهارچوب” ائتلاف جهانی علیە مجازات مرگ “برای اولین بار در سال ٢٠٠٣ این روز را بە عنوان روز جهانی مبارزە با مجازات اعدام تعیین کردند. در ادامە این تلاشها در سال ٢٠٠٧ اتحادیە اروپا روز دهم اکتبر را بە طور رسمی بە عنوان روز جهانی مبارزە با مجازات اعدام بە رسمیت شناخت.  

اکنون در بیستمین سالروز مبارزە علیە مجازات اعدام، سازمان حقوق بشری هانا گزارش آماری خود را از اعدام شهروندان کرد در یک سال گذشتە، از ٩، اکتبر ٢٠٢٢ تا ٩، اکتبر ٢٠٢٣ انتشار میدهد 
 با استناد بە آمار بە ثبت رسیده در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هانا، در یک سال گذشتە، ٩، اکتبر ٢٠٢٢ تا ٩، اکتبر ٢٠٢٣ دستکم حکم اعدام ٨٨ زندانی کُرد در زندان های ایران بە اجرا در آمدە است
با استناد بە آمار هانا از مجموع ٨٨ مورد اعدام، ٤٢ مورد بە جرم قتل، ٤١ مورد بە جرایم مربوط بە مواد مخدر، ٣ نفر بە جرم سیاسی (محاربە) و٢ نفر هم بە جرم سرقت مسلحانە اعدام شدند کە یک نفر از اعدام شدەگان زن میباشند
با استناد بە گزارش منتشر شدە از سوی سازمان حقوق بشری هرانا، در یک سال گذشتە ٦٥٩ نفر در ایران اعدام شدند، از این تعداد ٨٨ نفر از شهروندان کرد بودند کە ١٣.٣٥% از اعدامها در ایران را تشکیل میدهند. 
با استناد بە آمار بە ثبت رسیده در مرکز آمار هانا، در سال ٢٠٢٣ میزان اعدامها در کردستان نسبت بە سال قبل ٣٦% افزایش یافتە است. 
لازم بە یاداوری است کە ایران نسبت بە جمعیت خود، در صدر کشورهایی است کە مجازات اعدام در آن بە اجرا در میاید. 
 
سازمان حقوق بشری هانا 
١٠ اکتبر ٢٠٢٣
استناد بە این آمار با ذکر منبع آزاد است