زندانیان

آزادی یاسین آباریان با قرار وثیقە از زندان

10:16 - 6/2/2024

آزادی یاسین آباریان با قرار وثیقە از زندان

بە گزارش همکاران هانا: یاسین آباریان شهوند کورد اهل روستای "سروکانی" از توابع پیرانشهر کە در تاریخ "١٤ بهمن ماە بازداشت شدە بود، روز دوشنبە ١٦ بهمن ماە ١٤٠٢، با تودیع وثیقە از زندان نقدە آزاد شد.

07:24 - 6/2/2024 بروز شده است.