آمار

آمار اعدام شهروندان کرد در سال ٢٠٢۳ میلادی

10:34 - 2/1/2024

آمار اعدام شهروندان کرد در سال ٢٠٢۳ میلادی

    ١٤١ شهروند کرد در سال ٢٠٢٣ در زندانهای ایران اعدام شدند

هانا: مرکز آمار سازمان حقوق بشری هانا در پایان سال جاری داده ها و آمار ثبت شدە در مرکز آمار این سازمان مربوط به حوادث و رویدادهای حقوق بشری در استانهای کرمانشاە، ایلام، کردستان و ارومیە (آذربایجان غربی) را ارائە میدهد. این آمار با نهایت سعی و تلاش همکاران هانا تهیە شدە است و بە یقین با توجە بە وجود سانسور در ایران نمی تواند تمام اتفاقات و رویدادها را در بر گرفتە باشد.
مرکز آمار سازمان حقوق بشری هانا، در این قسمت، آمار اعدام شهروندان کرد در سال ٢٠٢٣ در مناطق مختلف استان های کردستان کە در این مرکز آمار بە ثبت رسیده است را ارائە میدهد. 
طبق این آمار در سال ٢٠٢٣،  مجموعا  ١٤١ شهروند کرد در زندانهای ایران اعدام شدەاند اسامی و مشخصات ١٣١ نفر از این شهروندان برای هانا احراز و بە ثبت رسیده است کە جزئیات جرایم مطرح شدە توسط جمهوری اسلامی بە شرح زیر است:
اعدام بە دلیل جرایم مربوط بە مواد مخدر    ٦٠ نفر 
اعدام بە دلیل جرایم مربوط بە قتل عمد.       ٥٢ نفر
اعدام بە دلیل محاربە و جرایم سیاسی          ١٠ نفر
اعدام بە دلیل جرایم مربوط سرقت مسلحانە     ٢ نفر
اعدام بە دلیل جرایم مربوط مسائل جنسیتی و تجاوز ١ نفر
کشتە شدن زیر شکنجە توسط ماموران زندان     ٦ نفر
بیشترین شهروندان اعدام شدە مربوط بە شهرهای زیر است
ارومیە ٢٧ نفر، هرسین ١١ نفر، کرمانشاە ٩ نفر، ایلام ٩ نفر، سلماس ٨ نفر، کنگاور ٨ نفر، بوکان ٥ نفر، مهاباد ٥ نفر، روانسر، سقز، سنندج، سردشت هرکدام ٤ نفر، شوط ٣ نفر، پاوە، دهگلان، کامیاران، صحنە، و مریوان هرکدام ٢ نفر و بقیە شهرها هرکدام ١ نفر.
 
در مقایسە با سال ۲۰۲۲ کە در مجموع ٥١ نفر اعدام شدە بودند حکومت جمهوری اسلامی شدت عمل بیشتری نسبت بە زندانیان کرد انجام دادە کە بر اساس این آمار تعداد اعدام ها در سال ٢٠٢٣،  ١٧٦% افزایش پیدا کردە است . 
 
 
سازمان حقوق بشری هانا 
٣١ دسامبر ٢٠٢٣
استفادە از این آمار با ذکر منبع آزاد است
www.hana-hr.org (http://www.hana-hr.org/)
email: news@hana-hr.org
telegram: https://t.me/hana_farsi
Instagram: @Hana.Farsi
Twitter: https: @hana_humanright