ویدیو

آمار وضعیت حقوق بشر در ماە می ٢٠٢٢ در كردستان ایران

12:52 - 3/6/2022

آمار وضعیت حقوق بشر در ماە می ٢٠٢٢ در كردستان ایران

هانا: مركز آمار سازمان حقوق بشری هانا، گزارش آماری خود را از وضعیت حقوق بشر ونقض حقوق بنیادین شهروندان کرد در ماە می ٢٠٢٢ در كردستان ایران را منتشر میکند. (هر جا کە نامی از كردستان آمدە است منظور استانهای کرمانشاە، ایلام، سنندج (کردستان)، ارومیە (آذربایجان غربی) میباشد. با توجە بە عدم دستیابی آزادانە بە اخبار و رویدادهای داخل کشور این آمار نمی تواند تمامی موارد نقض حقوق شهروندان را در بر گرفتە بأشد، اما تمام تلاش همکاران سازمان حقوق بشری هانا در داخل کشور در این راستا است کە نهایت دقت در درج خبرها و راستی آزمایی موارد منتشر شدە بە عمل آمدە باشد.