آمار

آمار وضعیت حقوق بشر در ژانویە ٢٠٢٤، در کردستان ایران  

06:48 - 2/2/2024

آمار وضعیت حقوق بشر در ژانویە ٢٠٢٤، در کردستان ایران  

    مركز آمار سازمان حقوق بشری هانا، گزارشی آماری از وضعیت حقوق بشر ونقض حقوق بنیادین شهروندان کورد در ژانویە ٢٠٢٤، در کردستان ایران را آمادە کردە و بە اطلاع میرساند.

با استناد به آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هانا، در ماە ژانویە ٢٠٢٤، دستکم ٢٨ شهروند کورد اعدام شدند و یک شهروند در زندان بر اثر شکنجە جان باخت، دست کم ١٠٩ شهروند کورد بازداشت شدەاند، ٤٩ کولبر و کاسبکار کشتە و زخمی شدەاند، ٥ نفر از زندانیان اعتصاب غذا کردند، ٢ کارگر هنگام کار کردن دچار سانحە کار شدە و جان باختەاند، دستکم ١٣ نفر خودکشی کردەاند و تصادفات در جادەهای نا امن کردستان جان ١٦ نفر را گرفتە است.  
بازداشتها:
در ماە ژانویە ٢٠٢٤، دستکم ١٠٩، شهروند کُرد ازجملە ٤ کودک توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران خودسرانە وبدونە هیچگونە قرار بازداشتی از طرف دادگاە، احضار و بازداشت شده‌اند. 
هویت همە این افراد برای سازمان حقوق بشری هانا احراز شده که بیشتر آنها به اتهام فعالیت سیاسی، همکاری با احزاب کُردستانی اپوزسیون جمهوری اسلامی، فعالیتهای محیط زیستی، فعالیتهای مدنی و همچنین فعالیتهای مذهبی بازداشت شده‌اند. بر اساس این آمار ازمجموع بازداشت شدەگان ١٠ تن زن، ٩٩ تن مرد هستند. در ماه ژانویە ٣ تن از زندانیان حکم مفسد می الأرض و پنج نفر حکم اعدام گرفتەاند. در این ماە ١٤ نفر از زندانیان در مجموع حکم ٣٩٠ ماە زندان گرفتەاند.    
 
اعدام: 
در ماە ژانویە ٢٠٢٤، دستکم ٢٨ شهروند کورد در زندانهای جمهوری اسلامی ایران اعدام شدند. از این مجموع پنج تن زندانی سیاسی بودند کە بە جرم محاربە اعدام شدند، ١٥ نفر بە جرایم مربوط بە مواد مخدر و ٥ تن بە جرم سرقت مسلحانە و ٢ تن نیز بە جرم قتل عمد اعدام شدند. یک شهروند کورد نیز بە نام پیمان عبدی در زندان بر اثر شکنجە جان باخت. 
 
: کولبران
با استناد به آمار هانا، در ژانویە ٢٠٢٤، دستکم ٤٩، کولبر و کاسبکار کشتە و زخمی شدند. از این تعداد ٦ نفر کشتە شدند، همە کشتە شدەگان با شلیک مستقیم نیروهای دولتی جان باختند. بر اساس این آمار ٣٩ کولبر هم با شلیک مستقیم نیروهای دولتی زخمی شدند، ٤ کولبر نیز بر اثر حادثە تصادف ماشین ناشی از تعقیب و گریز توسط نیروهای جمهوری اسلامی زخمی شدند.
 
 
  خودکشی: 
در ماە ژانویە ٢٠٢٤، دستکم ١٣ نفر در شهرها و روستاهای کردستان خودکشی کردەاند. در میان خودکشیها ٧مورد زن و ٦ نفر هم مرد بودند. این خودکشیها اکثرا بدلیل مشکلات خانوادگی و بعضیها هم بدلالیل نامعلوم بودە. یک مورد از خودکشیها سرباز بودە و در یکی از پادگانهای دولتی خودکشی کردە است همچنین یک مورد هم یک دکتر بودە کە بدلیل اخراج از سر کار دست بە خودکشی زدە و جانش را ازدست دادەاست.
 
کارگران: 
در ماە ژانویە ٢٠٢٤، دو کارگر بر اثر سانحە کاری جان باختە اند، همچنین تعدادی از فعالین کارگری از جملە یک زن بازداشت شدند. 
 
 تصادف: 
جادەهای کردستان بە دلیل نا امن بودن، نداشتن استانداردهای شناختە شدە، وضعیت خراب ماشینها، هر روز جان تعدادی از شهروندان را میگیرد. در ماە ژانویە نیز دستکم ١٦ نفر بر اثر تصادف کشتە شدەند و دهها نفر نیز زخمی شدند.
 
 
مرکز آمار سازمان حقوق بشری هانا 
١، فوریە ٢٠٢٤ 
 
استناد بە این آمار با ذکر منبع آزاد است

10:43 - 3/2/2024 بروز شده است.