اعدام

اجرای حکم اعدام چهار زندانی سیاسی کورد در زندان قزلحصار کرج

04:04 - 29/1/2024

اجرای حکم اعدام چهار زندانی سیاسی کورد در زندان قزلحصار کرج

بر اساس گزارشات دریافتی بە سازمان حقوق بشری هانا: بامداد دوشنبە "٩ بهمن ماە ١٤٠٢" حکم اعدام چهار زندانی سیاسی کورد با نام های "وفا آذربار اهل بوکان، محسن مظلوم اهل مهاباد، محمد فرامرزی اهل دهگلان و پژمان فاتحی اهل کامیاران" در زندان قزلحصار کرج بە اجرا درآمد.

وفا، محمد، محسن و پژمان این چهار زندانی سیاسی کورد پس از گذشت ١٩ ماە برای اولین و آخرین بار در روز یکشنبە "٨ بهمن ماە ١٤٠٢" با خانوادەهایشان در زندان اوین دیدار کردند و سپس جهت اجرای حکم اعدام بە زندان قزلحصار کرج بازگرداندە شدند.


لازم بە ذکر است این چهار زندانی در طول مدت زمان بازداشت بە شدت شکنجە شدند و از هر گونە حق و حقوق انسانیشان نیز محروم بودند.


این چهار زندانی پیشتر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی "ایمان افشاری" به اعدام محکوم و این حکم توسط شعبه ۹ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی "قاسم مزینانی" تایید شدە بود.

 


در تاریخ ۱ مرداد ماە ۱٤۰۱ خبر بازداشت این چهار فعال سیاسی، عضو حزب کومەلە کردستان ایران، در ارومیە منتشر شد و پس از چند ماە بی خبری مطلق در تاریخ "٢٠ مهر ماە و ١٤ آذر ماە ١٤٠١" میدیا های رسمی جمهوری اسلامی ایران با انتشار فیلمی مدعی شد کە آنها «قصد انفجار در یکی از صنایع حساس دفاعی در اصفهان را داشتند» کە این ادعاها توسط خانوادە نامبردگان رد شدە و نهادهای بین المللی حقوق بشری اعلام کردەاند کە این چهار نفر زیر شکنجەهای جسمی و روحی وادار بە بازگوکردن چنین سناریوهایی شدند.


سازمان حقوق بشری هانا ضمن محکوم کردن اعدام این چهار زندانی سیاسی کورد اعلام میدارد کە مجازات اعدام باید فورا لغو شود و مجازات اعدام را وقيحانه ترين و کثيف ترين شکل قتل عمد میداند .

11:28 - 29/1/2024 بروز شده است.