اخبار

اقدام بە خودکشی سە دختر زیر ١٨ سال موجب مرگشان شد

06:22 - 25/1/2024

اقدام بە خودکشی سە دختر زیر ١٨ سال موجب مرگشان شد

بر اساس گزارشات دریافتی سازمان حقوق بشری هانا: در سە روز اخیر سە دختر نوجوان کە هر سە زیر سن قانونی بودند اقدام بە خودکشی کردە و بە زندگی خود پایان دادەاند.

برپایە این گزارش، روز پنجشنبە "٥ بهمن ماە ١٤٠٢" هاوژین مصطفی پور" ١٥ سالە فرزند امید و نرمین، اهل مهاباد، بە دلایل نامعلوم با پرتاب خود از طبقە پنجم یک آپارتمان اقدام بە خود کشی کردە و بلافاصلە جان خود را از دست داد.


شامگاە چهارشنبە "٤ بهمن ماە ١٤٠٢" یک دختر ١٧ سالە با هویت "فرزانە قادری اقدم" فرزند ادریس اهل روستای "ماشکان" از توابع پیرانشهر، بە دلایل  مشکلات اجتماعی اقدام بە خودکشی کردە و بە زندگی خود پایان داد.


همچنین روز سەشنبە "٣ بهمن ماە ١٤٠٢" یک دختر ١٤ سالە نیز با هویت "پردیس کریمی" فرزند فرهاد و ساکن محلە "حاجی آباد" سنندج، با حلق آویز کردن خود اقدام بە خودکشی کردە و جان خود را از دست دادە است.


با احتساب این خودکشی ها از ٣١ دسامبر ٢٠٢٣ تا امروز ٢٥ ژانویە ٢٠٢٤" دست کم ٩ شهروند کورد خودکشی کردەاند کە ٤ نفر از آنان نوجوانان و کودکان بودەاند.

09:11 - 25/1/2024 بروز شده است.