اخبار

اقدام بە خودکشی یک دختر نوجوان ١٥ سالە در سقز

08:03 - 11/2/2024

اقدام بە خودکشی یک دختر نوجوان ١٥ سالە در سقز

بر اساس گزارشات دریافتی سازمان حقوق بشری هانا: شامگاە شنبە "٢١ بهمن ماە ١٤٠٢" یک دختر نوجوان با هویت "هونیا بهرامی" ١٥ سالە و اهل سقز، بە دلایل نامعلوم از طریق حلق آویز اقدام بە خودکشی کردە و بە زندگی خود پایان دادە است.

09:05 - 12/2/2024 بروز شده است.