زندانیان

انتقال لقمان پیشیار و حسن مردانی بە زندان جهت اجرای حکم حبس

10:31 - 6/2/2024

انتقال لقمان پیشیار و حسن مردانی بە زندان جهت اجرای حکم حبس

هانا: لقمان پیشیار و حسن مردانی دو شهروند اهل بوکان، پیشتر توسط شعبە ١٠١ دادگاە کیفری دو بوکان بە اتهام "عضویت و همکاری با یکی از احزاب کوردستان اپوزیسیون حکومت ایران" هر کدام بە سە سال حبس محکوم شدە بودند، روز سەشنبە "١٠ بهمن ماە ١٤٠٢" جهت اجرای حکم حسشان بە زندان این شهر منتقل شدند.


لازم بە ذکر است این دو شهروند روز پنجشنبە "١٩ مردادماە ١٤٠٢" توسط نیروهای امنیتی بازداشت و نهایتا در تاریخ ١٦ مهرماە، هر کدام با تودیع وثیقە یک میلیارد تومانی بە طور موقت از زندان بوکان آزاد شدە بودند.

07:23 - 6/2/2024 بروز شده است.