زندانیان

بازداشت دو شهروند اهل دهگلان توسط نیروهای امنیتی

10:16 - 8/2/2024

بازداشت دو شهروند اهل دهگلان توسط نیروهای امنیتی

هانا: روز چهارشنبە "١٨ بهمن ماە ١٤٠٢" دو شهروند اهل دهگلان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

هویت این دو شهروند برای سازمان حقوق بشری هانا "زبیر و عباس حسین پناهی" اهل روستای قروچای از توابع دهگلان، احراز گردید.


طبق گزارشات دریافتی؛ این دو شهروند جهت دیدار با خانوادە زندانی سیاسی کورد اعدام شدە محمد فرامرزی بە شهر دهگلان رفتە بودند کە توسط نیروهای امنیتی بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شدەاند.

03:39 - 9/2/2024 بروز شده است.