زندانیان

بازداشت دو شهروند کورد در شهرهای اشنویە و پیرانشهر توسط نیروهای امنیتی

09:13 - 4/2/2024

بازداشت دو شهروند کورد در شهرهای اشنویە و پیرانشهر توسط نیروهای امنیتی

بە گزارش همکاران هانا: روز یکشنبە "١٥ بهمن ماە ١٤٠٢" یک شهروند با هویت "عیسی ابراهیم زادە" اهل روستای "دەشمس" از توابع اشنویە، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

عیسی ابراهیم زادە فعال کارگری کورد، بدون ارائە برگە قضایی توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت شدە است.

آقای ابراهیم زادە در آذر ماە سال ١٤٠١، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و نهایتا در دی ماە همان سال با تودیع وثیقە ٥٠٠ میلیون تومانی بە شیوە موقت از زندان آزاد شدە بود.

 

همچنین روز شنبە "١٤ بهمن ماە ١٤٠٢" یک شهروند دیگر با هویت "یاسین آباریان" اهل روستای "سروکانی" ٣٠ سالە و از توابع پیرانشهر، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

بنابە اطلاع یک منبع مطلع، پس از اتمام مراحل بازجویی یاسین آباریان بە زندان نقدە، منتقل و سپس جهت آزادی موقت وثیقە یک میلیارد تومانی از وی درخواست کردەاند.


تا لحظە انتشار این خبر اطلاعی از سرنوشت و اتهامات مطروحە علیە این دو شهروند در دست نیست.

10:02 - 4/2/2024 بروز شده است.