زندانیان

بازداشت و انتقال "اسعد محمدی" بە زندان جهت اجرای حکم حبس

11:11 - 6/2/2024

بازداشت و انتقال "اسعد محمدی" بە زندان جهت اجرای حکم حبس

بە گزارش همکاران هانا: اسعد محمدی فعال مدنی و اهل سنندج، کە پیشتر توسط شعبە اول دادگاە انقلاب این شهر بە اتهام"تبلیغ علیە نظام" بە یک سال حبس تعزیری محکوم شدە بود، روز سەشنبە "١٧ بهمن ماە ١٤٠٢" پس از احضار بە شعبە اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب سنندج بازداشت و جهت اجرای حکم حبس بە زندان سنندج منتقل شد.

لازم بە ذکر است آقای محمدی در تاریخ "٢ مردادماە١٤٠٢" بدون ارائە حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و سپس با اتمام مراحل بازجویی با تودیع وثیقە آزاد شدە بود،

07:49 - 7/2/2024 بروز شده است.