زندانیان

بازداشت یک شهروند اهل مهاباد توسط نیروهای امنیتی

02:34 - 10/2/2024

بازداشت یک شهروند اهل مهاباد توسط نیروهای امنیتی

هانا: روز سەشنبە "١٧ بهمن ماە ١٤٠٢" یک شهروند با هویت "سوران پاچیدە" ٣١ سالە و اهل روستای "قباغکندی" از توابع مهاباد، توسط نیروهای امنیتی بدون ارائە مدارک قضایی بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شد.

تا لحظە انتشار این خبر اطلاعی از سرنوشت و محل نگهداری این شهروند کورد در دست نیست.

07:00 - 10/2/2024 بروز شده است.