زندانیان

بازداشت یک شهروند پس از احضار بە ادارە اطلاعات پیرانشهر

11:33 - 31/1/2024

بازداشت یک شهروند پس از احضار بە ادارە اطلاعات پیرانشهر

هانا: روز شنبە "٧ بهمن ماە ١٤٠٢" یک شهروند با هویت "امید خضرنژاد" اهل روستای "گردەبن" از توابع پیرانشهر، پس از احضار بە ادارە اطلاعات پیرانشهر، بازداشت شد.

تاکنون از علت بازداشت و اتهامات مطروحە علیە این شهروند در دست نیست.

05:59 - 5/2/2024 بروز شده است.