کولبر

زخمی شدن دو کولبر بر اثر شلیک نیروهای نظامی در مرز بانە

03:02 - 9/2/2024

زخمی شدن دو کولبر بر اثر شلیک نیروهای نظامی در مرز بانە

بە گزارش همکاران هانا: بامداد امروز جمعە "٢٠ بهمن ماە ١٤٠٢" دو کولبر با نام های "یوسف مهابادی" اهل مهاباد و "فرزاد (فامیلی نامشخص)" اهل بانە، در پی تیراندازی نیروهای نظامی مستقر در مرز هنگژال بانە، بە شدت زخمی شدند.

بر پایە گزارشات دریافتی، این دو کولبر در ابتدا توسط نیروهای نظامی بازداشت و مورد شکنجە قرار گرفتە و سپس در فاصلە چند متری بە آن ها شلیک کردەاند.

بە گفتە یک منبع، در پی این تیراندازی یوسف مهابادی از ناحیە پا بە شدت زخمی شدە است.

لازم بە ذکر است دو کولبر زخمی جهت مداوا پزشکی بە مراکز درمانی منتقل شدەاند.

09:29 - 15/2/2024 بروز شده است.