کولبر

زخمی شدن یک کولبر در پی تیراندازی نیروهای نظامی در مرز بانە

10:37 - 8/2/2024

زخمی شدن یک کولبر در پی تیراندازی نیروهای نظامی در مرز بانە

بە گزارش همکاران هانا: روز چهارشنبە "١٨ بهمن ماە ١٤٠٢" یک کولبر با هویت "ایوب محمدی" ٣٥ سالە و اهل بانە، در حین کولبری در مرز هنگژال بانە، توسط نیروهای نظامی مستقر در این مرز مورد هدف تیراندازی قرار گرفتە و بە شدت زخمی شد.

بر اساس گزارشات دریافتی، نیروهای نظامی بە آقای محمدی گفتە بودند برو بە مسیرت ادامە بدە باهات کاری نداریم اما پس از طی کردن چند متر این نیروهای از پشت سر بە این کولبر شلیک کردە و موجب زخمی شدن از ناحیە پا وی شدەاند.

03:41 - 9/2/2024 بروز شده است.