کولبر

سقوط و مجروحیت یک کولبر بر اثر سقوط از ارتفاعات مرزی تەتە

02:37 - 10/2/2024

سقوط و مجروحیت یک کولبر بر اثر سقوط از ارتفاعات مرزی تەتە

بر اساس گزارشات دریافتی سازمن حقوق بشری هانا: روز جمعە "٢٠ بهمن ماە ١٤٠٢" یک کولبر با هویت "رشاد بابایی" اهل سنندج، در حین کولبری در ارتفاعات مرزی تەتە سقوط کرده و بە شدت زخمی شد.

طبق گزارشات دریافتی؛ نامبردە از ناحیە کم، پا و صورت بە شدت زخمی و جهت مداوا پزشکی بە یکی از مراکز درمانی های اورامان منتقل و سپس بە دلیل وخامت وضعیت جسمانی وی بە بیمارستانی در مریوان منتقل شدە است.

02:48 - 10/2/2024 بروز شده است.