کولبر

قتل یک کولبر بر اثر شلیک نیروهای نظامی در مرز بانە

12:02 - 12/2/2024

قتل یک کولبر بر اثر شلیک نیروهای نظامی در مرز بانە

بە گزارش همکاران هانا: شامگاە یکشنبە "٢٢ بهمن ماە ١٤٠٢" ‌یک کولبر با هویت "سیوان صحیحی" ٢٠ سالە فرزند شکریە و هیوا اهل روستای "بلکە" از توابع بانە. در مرز سارداب بانە مورد هدف تیراندازی نیروهای نظامی قرار گرفتە و بە قتل رسیدە است.

09:04 - 12/2/2024 بروز شده است.