اخبار

مرگ یک کارگر بر اثر گازگرفتگی در ارومیە

02:31 - 10/2/2024

مرگ یک کارگر بر اثر گازگرفتگی در ارومیە

همکاران سازمان حقوق بشری هانا در شهر ارومیە از مرگ یک کارگر بر اثر گازگرفتگی در یک شرکت خبر دادند.

بر پایە این گزارش، شامگاە پنجشنبە "١٩ بهمن ماە ١٤٠٢" یک کارگر با هویت "هوشنگ راسق قزلباش" ٣٠ سالە فرزند نبی و اهل روستای "ماکوکندی" از توابع ارومیە، بر اثر گازگرفتگی در شهرک صنعتی در یک شرکت ایزوگام واقع در جادە سلماس جان خود را از دست داد.

بنابە گفتە یک منبع، دو کارگر دیگر نیز همراە هوشنگ راسق قزلباش با هویت نامعلوم دچار گازگرفتگی شدند و وضعیت عمومیشان نیز وخیم است.

02:48 - 10/2/2024 بروز شده است.