بیاننامە

گزارشی از اعتصابات مردم کردستان در اعتراض بە حکم اعدام چهار زندانی سیاسی

04:09 - 31/1/2024

گزارشی از اعتصابات مردم کردستان در اعتراض بە حکم اعدام چهار زندانی سیاسی

روز سە شنبە ۱۰ بهمن ماە ۱٤۰۲ خورشیدی در اعتراض بە حکم اعدام پژمان فاتحی، محمد فرامرزی، وفا آذربار و محسن مظلوم ۷ سازمان حقوق بشری کردستان، برخی تشکل های مدنی و جمعی از احزاب سیاسی کردستان بە اعتصاب در کردستان فراخوان دادند. و سپس برخی از شخصیت های مردمی و هنری کردستان از این فراخوان حمایت نمودند.

در پی این فراخوان اعتصابی گستردە، فراگیر و کم سابقە در اعتراض بە حکم اعدام چهار زندانی سیاسی کرد در شهرهای بزرگ کردستان برگزار شد.

از جملە شهر هایی کە در این اعتصابات شرکت کردند عبارت اند از "سنندج، مهاباد، بوکان، سقز، دیواندرە، دهگلان، مریوان، قروە، روانسر، سروآباد  و تا حدودی کرمانشاە و ارومیە. این اعتصابات دربرخی نقاط بە روستا و شهر های کوچک توابع این شهرستان ها نیز رسید.

اعتصابات در کردستان در حالی برگزار شد، نیروهای امنیتی تمام شهر ها را ملیتاریزە و بە مغازە داران عصر دوشنبە ۹ دی ماە هشدار دادە بودند کە نباید در اعتصابات فردای آن روز شرکت کنند. 

همچنین همان روز بند نسوان زندان اوین و بند ٤ زندان قزلحصار کرج نیز با اعتصاب غذا اعتراض خود را نسبت بە اعدام این چهار زندانی کرد اعلام کردند.

همچنین شب سە شنبە در محلە صالح آباد سقز مردم با روشن نمودن آتش قصد شروع حرکت های اعتراضی را داشتند کە با واکنش سریع نیروهای نظامی، امنیتی و آتش نشانی روبرو شد.


هم زمان با اعتصابات اگرچە نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از تحویل جنازە های این چهار زندانی جانباختە خود داری نمودند، اما مراسم ختم برای وفا آذربار، پژمان فاتحی و محسن مظلوم در محل تولدشان با حضور انبوە مردم کردستان برگزار شد اما نیروهای امنیتی در دهگلان اجازە برگزاری این مراسم را بە خانوادە محمد فرامرزی ندادند. نیروهای امنیتی امروز چهارشنبە ۱۱ دی ماە نیز از برگزاری ختم محمد فرامرزی جلوگیری نمودند.

 

این زندانیان که از اعضای حزب کومله کردستان ایران بوده اند در مهر ماە ۱٤۰۱ بازداشت و پس از ۱۷ ماە حکم اعدام آنها از سوی دیوان عالی جمهوری اسلامی ایران تایید شد، این چهار زندانی بدون محاکمه عادلانه بازداشت و تحت شکنجه از آنها اعترافات اجباری گرفته شده بود و در طول مدت بازداشت از هرگونه تماس با خانواده یا وکیل خود محروم بودند. در حالی کە این چهار زندانی در منطقە صوما برادوست ارومیە بدون سلاح بازداشت شدە بودند و مردم منطقە نیز در این مورد شهادت می دهند اما جمهوری اسلامی ایران اتهام همکاری با موساد بە منظور انفجار مهمات در اصفهان را بە آنها نسبت دادە بود و سرانجام در تاریخ ۹ دی ماە ۱٤۰۲ در زندان قزلحصار کرج اعدام شدند.

09:29 - 31/1/2024 بروز شده است.