اخبار

یورش نیروهای امنیتی بە منزل کیهان سلیمانی در کرمانشاە

09:31 - 5/2/2024

یورش نیروهای امنیتی بە منزل کیهان سلیمانی در کرمانشاە

همکاران سازمان حقوق بشری هانا در کرمانشاە از یورش نیروهای امنیتی بە منزل یک شهروند کورد با هویت"کیهان سلیمانی" فرزند صفر و اهل کرمانشاە، خبر دادند.

بر اساس گزاشات دریافتی؛ روز شنبە "١٤ بهمن ماە ١٤٠٢" نیروهای امنیتی بدون ارائە برگە قضایی با ایجاد رعب و وحشت بە منزل آقای سلیمانی واقع در خیابان بیستون در کرمانشاە یورش بردە و اقدام بە تفتیش منزل، ضبط وسایل شخصی از جملە لپ تاپ و کتاب های وی کردە و با خود بردەاند.


بنا بە گفتە یک منبع مطلع، طی دو ماە گذشتە این دومین باری است کە نیروهای امنیتی بە منزل کیهان سلیمانی یورش بردە و پدر کیهان با هویت صفر سلیمانی را تهدید کردە و گفتەاند نباید پسرت در هیچ گونە تجمعاتی شرکت کند.

07:25 - 6/2/2024 بروز شده است.