زندانیان

یک روحانی کورد اهل سنت بە اعدام محکوم شد

07:41 - 11/2/2024

یک روحانی کورد اهل سنت بە اعدام محکوم شد

بە گزارش همکاران هانا: یک روحانی کورد اهل سنت با هویت "ماموستا محمد خضرنژاد" ٤٥ سالە اهل بوکان، توسط شعبە سوم دادگاە انقلاب ارومیە بە ریاست قاضی "رضا نجف زادە" بە اتهامات "اقدام علیە امنیت ملی از طریق لطمەوارد کردن بە تمامیت استقلال کشور، افساد فی الارض و تبلیغ علیە نظام" بە ١٦ سال حبس و اعدام محکوم شد.

طبق گزارشات دریافتی، آخرین جلسە دادگاە ماموستا محمد خضرنژاد در آبان ماە سال جاری در چهار جلسه کوتاە به صورت ویدیو کنفرانس و بدون حق دسترسی بە وکیل برگزار شدە است.


به گفتە یک منبع، ماموستا محمد خضرنژاد در سلول انفرادی بازداشتگاە ادارە اطلاعات ارومیە جهت اخذ اعترافات اجباری علیە خود بە مدت سە ماە و نیم تحت شدیدترین شکنجەهای جسمی و روحی قرار گرفتە است.


این روحانی کورد در جریان جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی در تاریخ "٢٨ آبان ماە ١٤٠١" همراە فرزندش یاسر توسط نیروهای ادارە اطلاعات بوکان بازداشت و جهت بازجویی بە ادارە اطلاعات ارومیە منتقل و پس از اتمام مراحل بازجویی بە زندان ارومیە منتقل شدە بود.


بازداشت ماموستا خضرنژاد بعد از سخنرانی در مراسم یادبود اسعد رحیمی از جانباختگان خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادی در شهر بوکان صورت گرفتە بود.

09:06 - 12/2/2024 بروز شده است.