آمار

آمار اعدامها در ماە آوریل ٢٠٢٤ در کردستان ایران

08:34 - 6/5/2024

آمار اعدامها در ماە آوریل ٢٠٢٤  در کردستان ایران

بر اساس آمار ثبت شدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هانا، در ماو آوریل ۲۰۲۴ دستکم ۶ شهروند کرد در زندانهای ایران اعدام شدند. ٣ نفر بە جرایم مرتبط با مواد مخدر ، ٢ نفر بە جرم قتل و انور خضری زندانی مذهبی بعد از ١٤ سال بە جرم محاربە اعدام شد.

سازمان حقوق بشری هانا، اعدام را عمل شنیع و قتل حکومتی میداند و خواستار توقف کامل حکم اعدام در ایران است.