آمار

آمار تلفات کولبرها در فروردین ١٤٠٣

01:38 - 22/4/2024

آمار تلفات کولبرها در فروردین ١٤٠٣

  ٤٩ کولبر در فروردین ١٤٠٣ کشتە و زخمی شدند  

هانا: 
مرکز آمار سازمان حقوق بشری هانا، آمار تلفات کولبران و کاسبکاران کرد در فروردین ماە سال ١٤٠٣، در مناطق مختلف استان های کردستان کە در این مرکز آمار بە ثبت رسیده است را ارائە میدهد. 
طبق این آمار در اولین ماە سال ١٤٠٣،   مجموعا  ٤٩ کولبر ازجملە ٣ کودک کولبر هنگام کولبری کشتە و زخمی شدند . 
 
از مجموع ٤٩ نفر، ١٠ نفر کشتە و ٣٩ نفر زخمی شدند کە بە تفکیک عبارتند از: 
کولبران کشتە شدە: 
٤ کولبر با شلیک مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی کشتە شدەاند. 
٥ کولبر بر اثر حوادث طبیعی (سرما، یخ زدگی، پرت شدن از ارتفاعات) کشتە شدند
١ کولبر بر اثر سانحە رانندگی بە دلیل تعقیب و گریز کشته شدە است
زخمیها:
٢٨ کولبر با شلیک مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی زخمی شدند
٨ کولبر بر اثر حوادث طبیعی (سرما و یخ زدگی، پرت شدن از ارتفاعات) زخمی شدند
١ کولبر بر اثر سانحە رانندگی ناشی از تعقیب و گریز از طرف نیروهای جمهوری اسلامی زخمی شدند
٢ کولبر بر اثر انفجار مین زخمی شدند 
١٢ کولبر هم توسط نیروهای هنگ مرزی بازداشت شدند
در اولین ماە سال ١٤٠٣، مجموعا ٣، کولبر کودک زخمی شدند 
در مقایسە با فروردین سال ١٤٠٢ آمار کشتە و زخمیهای فروردین امسال، ٧١٦ % افزایشە داشتە کە نشان از شدت عمل و برخورد خشن و غیر انسانی نیروهای مرزی جمهوری اسلامی ایران در برابر کولبران و کاسبکاران کورد است.  
کولبری پدیدەای حاصل از فقر و بیکاری سیستماتیک در کردستان است و مردم از روی ناچاری بە کولبری پناه می برند، ضمن اینکە مسئولین حکومتی هیچگونە تلاشی برای رفع مشکلات معیشتی مردم کردستان انجام نمیدهند بلکە کشتن کولبران را بە خبری عادی نیز تبدیل کردە اند و این زنگ خطرناکی برای مردم کردستان است. نیروهای انتظامی، سپاه پاسداران و یا مرزبانان جمهوری اسلامی بە کولبران شلیک مستقیم می کنند و روزانە تعدادی را کشتە یا زخمی می کنند.
 
سازمان حقوق بشری هانا 
٢١ آوریل ٢٠٢٤
استفادە از این آمار با ذکر منبع آزاد است
www.hana-hr.org
email: news@hana-hr.org
telegram: https://t.me/hana_farsi
Instagram: @Hana.Farsi
Twitter: https: @hana_humanright