اعدام

احراز هویت چهارمین زندانی اعدام شده در زندان ارومیە

08:26 - 9/5/2024

احراز هویت چهارمین زندانی اعدام شده در زندان ارومیە

بە گزارش همکاران هانا: هویت چهارمین زندانی اعدام شده در زندان مرکزی ارومیە «طاهر عبدالعلی‌پور" فرزند عبدالعلی و اهل روستای بالانج از توابع ارومیه، احراز شد.

طبق گزارشات دریافتی؛ سحرگاە امروز پنجشنبە "٢٠ اردیبهشت ماە ١٤٠٣" بە همراە سە زندانی دیگر با نام های "حسن عربی نبی، عبداللە حسن زادە و حسن چوپانی در زندان ارومیە اعدام شدند. 

 نامبرده حدود ۵ سال پیش به اتهامات مرتبط با جرائم مرتبط با "مواد مخدر" بازداشت و توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به اعدام محکوم شده بود.