اخبار

احضار لیلا میرغفاری بە اطلاعات سپاە

02:35 - 5/5/2024

احضار لیلا میرغفاری بە اطلاعات سپاە

بە گزارش همکاران هانا: امروز یکشنبە "١٦ اردیبهشت ماە ١٤٠٣" لیلا میر غفاری کنشگر مدنی  در تهران توسط اطلاعات سپاە جمهوری اسلامی بازداشت شد.

خانم غفاری در صفحە اینستاگرام خود ضمن انتشار این مطلب عنوان کرد: وی بە اتهاماتی چون، توهین بە ولیە فقیە جمهوری اسلامی، جریان سازی و افشاگری بازداشت شدە بود. وی تاید کرد کە نیروهای سپاە ضمن تهدید وی اعلام کردە اند در صورت ادامە فعالیت هایت بازداشت و زندانی خواهی شد.

08:24 - 6/5/2024 بروز شده است.