زندانیان

احضار و بازداشت "سید ایوب موسوی" زندانی سیاسی سابق در اشنویە

09:15 - 8/5/2024

احضار و بازداشت "سید ایوب موسوی" زندانی سیاسی سابق در اشنویە

در ادامە موج گستردە بازداشت ها در شهرستان اشنویە، روز سەشنبە "١٨ اردیبهشت ماە ١٤٠٣" یک شهروند کُرد با هویت "سید ایوب موسوی" ٢٥ سالە، فرزند سیدجلال زندانی سابق و اهل روستای "میرآباد" از توابع اشنویە، پس از احضار بە ادارە اطلاعات سپاە این شهر بازداشت شد.

سید ایوب موسوی در سال ٩٧ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در سال ٩٨ توسط دادگاە انقلاب ارومیە، بە اتهام همکاری با یکی از "احزاب کُردستان اپوزیسیون حکومت ایران" بە پنج سال حبس محکوم و این حکم با اعمال مادە ٤٤٢ سە سال و٩ ماە حبس کاهش یافت.

 

لازم بە ذکر است آقای موسوی در سال ٩٨ جهت اجرای حکم حبس خود بازداشت و بە زندان نقدە منتقل شدە و نهایتا در سال ١٤٠٠ شامل عفو مشروط شد و از زندان آزاد شدە بود.

11:22 - 8/5/2024 بروز شده است.