زندانیان

احضار و بازداشت یک شهروند اهل اشنویە توسط ادارە اطلاعات

07:05 - 11/5/2024

احضار و بازداشت یک شهروند اهل اشنویە توسط ادارە اطلاعات

هانا: امروز شنبە "٢٢ اردیبهشت ماە ١٤٠٣" یک شهروند کُرد با هویت "لقمان حاجی خوش" ٤٠ سالە متاهل و اهل روستای "کهنەقلعە" از توابع اشنویە، پس از احضار بە اداره اطلاعات این شهر بازداشت شد.

طبق گزارشات دریافتی؛ نامبردە از طریق تماس تلفنی بە ادارە اطلاعات اشنویە احضار و پس از مراجعە بە ادارە اطلاعات بازداشت و سپس بە مکان نامعلومی منتقل شدە است.