زندانیان

بازداشت سە شهروند کُرد از جملە یک روحانی اهل سنت توسط نیروهای امنیتی در شهرهای پیرانشهر و سردشت

11:55 - 8/5/2024

بازداشت سە شهروند کُرد از جملە یک روحانی اهل سنت توسط نیروهای امنیتی در شهرهای پیرانشهر و سردشت

در ادامە موج فلەای بازداشت ها در کردستان، توسط نیروهای امنیتی دو شهروند و یک روحانی اهل سنت در سردشت و پیرانشهر، بازداشت و بە مکان های نامعلومی منتقل شدەاند.

بە گزارش همکاران هانا: روز چهارشنبە "١٩ اردیبهشت ماە ١٤٠٣" دو شهروند با نام های "ایوب رسول زادە" فعال محیط زیست اهل پیرانشهر  و"حاجی برزە" اهل روستای "چیانە" از توابع پیرانشهر، بدون ارائە برگە قضایی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.


طبق گزارشات دریافتی؛ حاجی برزە برادر زندانی سیاسی کُرد باپیر برزە، در محل کار خود بدون ارائە حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدە است.

 

همچنین روز سەشنبە "١٨ اردیبهشت ماە ١٤٠٣" یک روحانی کُرد اهل سنت با هویت ماموستا "عبداللە برزگر" امام جمعە روستای "کونەمشکە"از توابع شهرستان سردشت، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

بە گفتە یک مبنع، بازداشت این ماموستا در ساعت ٣ بامداد بدون ارائە برگە قضایی توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود صورت گرفتە است.

12:05 - 9/5/2024 بروز شده است.