زندانیان

بازداشت سە شهروند کُرد توسط نیروهای امنیتی در بوکان

08:07 - 10/5/2024

بازداشت سە شهروند کُرد توسط نیروهای امنیتی در بوکان

در ادامە موج گستردە بازداشت ها در کردستان سە شهروند اهل بوکان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدەاند.

بە گزارش همکاران هانا: روز پنجشنبە "٢٠ اردیبهشت ماە ١٤٠٣" سە شهروند کُرد با نام های "شهرام نانوا. ظاهر(فامیلی نامشخص) و رشید رحیمی" اهل بوکان، توسط نیروهای امنیتی و بدون ارائە حکم قضایی بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شدەاند.


تاکنون از علت بازداشت و محل نگهداری این شهروندان اطلاعی در دست نیست.