اخبار

بهمن نادری، شهروند اهل کرمانشاە بە دادگاە احضار شد

01:56 - 6/5/2024

بهمن نادری، شهروند اهل کرمانشاە بە دادگاە احضار شد

بر اساس گزارشات رسیدە بە سازمان حقوق بشری هانا: بهمن نادری، شهروند کُرد اهل کرمانشاە، بر اساس ابلاغیه ای که روز پنجشنبە "١٣ اردیبهشت ماە ١٤٠٣" توسط شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر صادر و به وی ابلاغ شده، باید در تاریخ "١٩ اردیبهشت ماه" جهت اخذ آخرین دفاع در مرجع قضایی مذکور حاضر شود.

بهمن نادری متولد سال ٦٩، متاهل پدر دو فرزند و اهل کرمانشاە است.

 

آقای نادری پیشتر توسط شعبە اول دادگاە انقلاب کرمانشاە بە اتهام "تبلیغ علیە نظام" بە شش ماە حبس تعزیری و پرداخت هشت میلیون تومان جزای نقدی محکوم و حکم صادرە روز دوشنبە "٢‌٧ فروردین ماە ١٤٠٣" بە این شهروند ابلاغ شدە بود.

نامبردە در تاریخ "۲۱ شهریور ماە ١۴٠٢" در آستانە سالگرد اعتراضات جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی ۱۴۰۱، توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و نهایتا پس از یک هفته با تودیع وثیقه ۵٠٠ میلیون تومانی به طور موقت آزاد شده بود.
لازم بە ذکر است این شهروند کُرد روز یکشنبه "٨ بهمن ماە ١۴٠٢" نیز پس از احضار به شعبه ٤ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه به دلیل انتشار فراخوان در شبکه‌های اجتماعی برای تحریم انتخابات، بابت "تبلیغ علیه نظام" تفهیم اتهام قرار گرفت و در نهایت با تودیع وثیقە ۴٠٠ میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شدە بود.