زندانیان

بازداشت جمشید چرخکار فعال زیست محیطی اهل سنندج توسط نیروهای امنیتی

10:42 - 7/5/2024

بازداشت جمشید چرخکار فعال زیست محیطی اهل سنندج توسط نیروهای امنیتی

بر اساس گزارشات دریافتی سازمان حقوق بشری هانا: روز سەشنبە "١٨ اردیبهشت ماە ١٤٠٣" جمشید چرخکار، فعال محیط زیست و عضو گروە کوهنوردی "چل چمە" سنندج، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

بنابە گفتە یکی از نزدیکان آقای چرخکار، بازداشت وی توسط نیروهای امنیتی بدون ارائە مدارک قضایی در منزل شخصی خود صورت گرفتە است.


جمشید چرخکار ٥٥ سالە متاهل و اهل سنندج، است.

تا لحظە انتشار این خبر اطلاعی ا علت بازداشت و محل نگهداری این فعال محیط زیست در دست نیست.

09:59 - 8/5/2024 بروز شده است.