اخبار

سمیە قادری، شهروند زن کُرد با قرار وثیقە آزاد شد

12:41 - 14/5/2024

سمیە قادری، شهروند زن کُرد با قرار وثیقە آزاد شد

هانا: روز پنجشنبە "٢٠ اردیبهشت ماە ١٤٠٣" سمیە قادری، اهل روستای "گزگسک" از توابع پیرانشهر، با تودیع وثیقە یک میلیارد تومانی از بازداشتگاە ادارە اطلاعات شهرستان ارومیە آزاد شد.

لازم بە یادآوری است خانم قادری روز دوشنبە "١٧ اردیبهشت ماە ١٤٠٣" بدون ارائە برگە قضایی توسط نیروهای امنیتی در منز شخصی خود بازداشت شدە بود.