اخبار

قتل یک کاسبکار کُرد بر اثر شلیک نیروهای نظامی

07:19 - 7/5/2024

قتل یک کاسبکار کُرد بر اثر شلیک نیروهای نظامی

بر اساس گزارشات رسیدە بە سازمان حقوق بشری هانا: امروز سەشنبه "١٨ اردیبهشت ماە ١٤٠٣" یک کاسبکار کُرد اهل بانە، با شلیک مستقیم نیروهای نظامی بە قتل رسید.

هویت این کاسبکار برای سازمان حقوق بشری هانا "محمد قادری" متاهل پدر پنج فرزند و اهل روستای "شوی" از توابع شهرستان بانە، احراز گردید.

 

بنابە اطلاع یک منبع مطلع؛ محمد قادری بدون حمل هیچ باری در جادە چومان، و از فاصلە نزدیک توسط نیروهای نظامی مورد هدف تیراندازی قرار گرفتە و جان خود را ا دست دادە است.

این منبع در ادامە افزود، هنوز پیکر این کاسبکار کُرد بە خانوادەاش تحویل دادە نشدە است.