زندانیان

سقز/ وخامت جسمانی یک زندانی سیاسی و عدم موافقت با مرخصی

02:41 - 23/5/2024

سقز/ وخامت جسمانی یک زندانی سیاسی و عدم موافقت با مرخصی

  بر اساس گزارشات رسیدە بە سازمان حقوق بشری هانا؛ یک زندانی سیاسی با هویت مهندس «حسن بهاری» کە از بیماری های قند و فشار خون بالا زجر میکشد، بیش از سە سال است با عدم موافقت مرخصی درمانی از سوی مسئولین زندان مواجە است.

بر پایە این گزارش؛ «حسن بهاری» ٥٨ سالە پدر شش فرزند و اهل روستای "سیاه دره" که "٢٥ خرداد ماە ١٣٩٩" به اتهام همکاری با پارت آزادی کردستان از احزاب کردستانی اپوزسیون به ۱۲سال زندان محکوم شده بود همچنان در زندان مرکزی شهر «سقز» بسر می برد. 

حسن بهاری، هم اینک از مریضی «دیابت و فشار خون» زجر می کشد، بە طوری کە بدن وی دچار عفونت شدید شده و از این موضوع زجر میکشد. متاسفانە ضمـن  پیگیری مکرر با درخواست  خانوادە و خود وی برای مرخصی درمانی هیچگونە موافقتی از سوی مسئولین زندان سقز بە عمل نیامدە است.

لازم بە ذکر است سازمان حقوق بشری هانا پیشتر نیز در این مورد گزارشی انتشار دادە بود. ما بە عنوان سازمان حقوق بشری هانا نگرانی خود را در مورد عدم موافقت با مرخصی برای این زندانی سیاسی عنوان می نمائیم.