زندانیان

آزادی حمیدرضا آروانە، با تودیع وثیقە از زندان

09:27 - 8/6/2024

آزادی حمیدرضا آروانە، با تودیع وثیقە از زندان

بر اساس گزارشات رسیدە بە سازمان حقوق بشری هانا: امروز شنبە "١٩ خرداد ماە ١٤٠٣" حمیدرضا آروانە،٢٧ سالە و اهل دهلران، با تودیع وثیقە ٤٠٠ میلیون تومانی بە صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی از زندان مرکزی ایلام آزاد شد.

لازم بە ذکر است نامبردە روز جمعە "١١ خرداد ماە ١٤٠٣" بدون ارائە مدارک قضایی توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت شدە بود.