زندانیان

آزادی سە شهروند کُرد با تودیع وثیقە از زندان

08:41 - 8/6/2024

آزادی سە شهروند کُرد با تودیع وثیقە از زندان

هانا: روز چهارشنبە "١٦ خرداد ماە ١٤٠٣" سە شهروند کُرد با نام های "احد خضرنژاد، امید خضرنژاد و شوانە خضرنژاد" اهل روستای "گردەبین" از توابع پیرانشهر، با تودیع وثیقە ٢ میلیارد تومانی برای هرکدام بە صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی از زندان نقدە آزاد شدند.

لازم بە ذکر است شوانە و احد خضرنژاد در تاریخ "٢ بهمن‌ماه ۱۴۰۲" توسط نیروهای امنیتی بازداشت و امید خضرنژاد نیز روز شنبە "‌٧ بهمن ماە ١٤٠٢" پس از احضار بە ادارە اطلاعات پیرانشهر بازداشت شده بود.

این شهروندان پس از اتمام مراحل بازجویی بە زندان نقدە منتقل شدە بودند.