آمار

آمار تلفات کولبران در ماە آوریل ٢٠٢٤ در کردستان ایران

09:11 - 8/5/2024

آمار تلفات کولبران در ماە آوریل ٢٠٢٤ در کردستان ایران

    مركز آمار سازمان حقوق بشری هانا; با استناد به آمار هانا، در ماە آوریل ٢٠٢٤، دستکم ٣٤، کولبر و کاسبکار کشتە، زخمی و بازداشت شدند.

از این تعداد ٥ نفر کشتە شدند، ٤ نفر بە بنامهای هیمن احمدی، شوانە احمد پور، سیوان دست افکن و امید سیدی با شلیک مستقیم نیروهای دولتی کشتە شدند و یک کولبر هم بە نام مهرداد عبداللەزادە بر اثر تعقیب و گریز توسط نیروهای دولتی جانش را از دست داد.  بر اساس این آمار ٢٦ کولبر هم زخمی شدند، هویت ٢٠ تن از زخمیها برای هانا احراز شدە است. از این تعداد ١٨ کولبر با شلیک مستقیم نیروهای جمهوری اسلامی زخمی شدند، ٥ کولبر بر اثر حوادث طبیعی زخمی شدند و یک کولبر نیز بر اثر تصادف ناشی از تعقیب و گریز توسط نیروهای دولتی زخمی شدند. در میان زخمی ها ٤ کودک کولبر بنامهای میلاد رحیمی، پارسا حسینی، سهند و ماهان مرادی وجود دارد.  در ماە آوریل ۳ کولبر نیز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند

10:23 - 8/5/2024 بروز شده است.