آمار

آمار وضعیت حقوق بشر در ماە آوریل ٢٠٢٤، در کردستان ایران

10:39 - 7/5/2024

آمار وضعیت حقوق بشر در ماە آوریل ٢٠٢٤، در کردستان ایران

      مركز آمار سازمان حقوق بشری هانا، گزارشی آماری از وضعیت حقوق بشر ونقض حقوق بنیادین شهروندان کورد در ماە آوریل ٢٠٢٤، در کردستان ایران را آمادە کردە و بە اطلاع میرساند. لازم بە ذکر است کە با توجە بە عدم دسترسی آزادانە بە اخبار در داخل کشور بدلیل خفقان و سانسور شدید، این آمار نمی تواند تمامی موارد نقض حقوق بشر شهروندان را در بر گرفتە باشد اما تمام تلاش همکاران هانا در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هانا بەکار گرفتە شدە است کە موارد ذکر و ثبت شدە دقیق و راستی آزمایی شدە باشد.

با استناد به آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هانا، در ماە آوریل ٢٠٢٤، دستکم شش شهروند کورد اعدام شدە، دست کم ٤٧ شهروند کورد بازداشت شدەاند، ١٢ زندانی بە ٧٩ سال زندان محکوم شدەاند، ٣٤ کولبر و کاسبکار کشتە، زخمی و بازداشت شدەاند، دو کارگر هنگام کار کردن دچار سانحە کار شدە و جان باختە است، دو شهروند بر اثر انفجار مین کشتە و زخمی شدند و دستکم ١٠ نفر خودکشی کردەاند.  
بازداشتها: 
در ماە آوریل ٢٠٢٤، دستکم ٤٧، شهروند کُرد توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران خودسرانە وبدونە هیچگونە قرار بازداشتی از طرف دادگاە، احضار و بازداشت شده‌اند. 
هویت ٣٧ تن از این افراد برای سازمان حقوق بشری هانا احراز شده که بیشتر آنها به اتهام فعالیت سیاسی، همکاری با احزاب کُردستانی اپوزسیون جمهوری اسلامی، فعالیتهای مدنی و دو نفر بە جرم فعالیتهای مذهبی بازداشت شده‌اند. بر اساس این آمار همە بازداشت شدەگان مرد هستند. 
 
احکام زندانیان: 
در ماه آوریل ٢٠٢٤، دستکم برای ١٢ نفر از زندانیان حکمهای طويل المدت زندان و همچنین جریمە صادر شدە است کە برای این ١٢ زندانی مجموعا حکم  ٧٩ سال زندان صادر شدە است.    
 
اعدام: 
در ماە آوریل ٢٠٢٤، دستکم شش شهروند کورد در زندانهای ایران اعدام شدند. سە تن بە جرایم مرتبط با مواد مخدر، دو تن بە دلیل قتل عمد و انور خضری زندانی مذهبی بعد از ١٤ سال بە جرم محاربە اعدام شد.
 
: کولبران
با استناد به آمار هانا، در ماە آوریل ٢٠٢٤، دستکم ٣٤، کولبر و کاسبکار کشتە، زخمی و بازداشت شدند. از این تعداد ٥ نفر کشتە شدند، ٤ نفر بە بنامهای هیمن احمدی، شوانە احمد پور، سیوان دست افکن و امید سیدی با شلیک مستقیم نیروهای دولتی کشتە شدند و یک کولبر هم بە نام مهرداد عبداللەزادە بر اثر تعقیب و گریز توسط نیروهای دولتی جانش را از دست داد.  بر اساس این آمار ٢٦ کولبر هم زخمی شدند، هویت ٢٠ تن از زخمیها برای هانا احراز شدە است. از این تعداد ١٨ کولبر با شلیک مستقیم نیروهای جمهوری اسلامی زخمی شدند، ٥ کولبر بر اثر حوادث طبیعی زخمی شدند و یک کولبر نیز بر اثر تصادف ناشی از تعقیب و گریز توسط نیروهای دولتی زخمی شدند. در میان زخمی ها ٤ کودک کولبر بنامهای میلاد رحیمی، پارسا حسینی، سهند و ماهان مرادی وجود دارد.
 
 
  :خودکشی
در ماە آوریل ٢٠٢٤، دستکم ١٠ نفر در شهرها و روستاهای کردستان خودکشی کردەاند. در میان خودکشیها ٥ مورد مرد و ٥ نفر هم زن بودند. ٢ نفر از این افرد زیر ١٨ سال بودند. این خودکشیها اکثرا بدلیل مشکلات خانوادگی و بعضیها هم بدلالیل نامعلوم بودە. 
 
کارگران:
در ماە آوریل ٢٠٢٤، دو کارگر بر اثر سانحە کاری جان باختە اند، همچنین چهار کارگر دچار حادثە کاری شدە و بشدت مجروح شدند.
 
مین:
در ماە آوریل نیز انفجار مینهای باقیماندە از جنگ ایران و عراق در نوار مرزی و همچنین مینهای تازە کار گذاشتە شدە توسط جمهوری اسلامی در سالهای اخیر، همچنان قربانی میگیرد. در این ماە یک شهروند زن اهل گیلان غرب بر اثر انفجار مین کشتە شدە و یک مرد اهل سقز هم زخمی شدە و دچار نقص عضو شدە است.
 
 
مرکز آمار سازمان حقوق بشری هانا 
٣، مەی ٢٠٢٤ 
 
استناد بە این آمار با ذکر منبع آزاد است

11:04 - 8/5/2024 بروز شده است.