زندانیان

ابهام در سرنوشت زانا حسن زادە، شهروند بازداشتی اهل بوکان

08:09 - 8/6/2024

ابهام در سرنوشت زانا حسن زادە، شهروند بازداشتی اهل بوکان

بر اساس گزارشات دریافتی سازمان حقوق بشری هانا: بیش از ١٦ روز از بازداشت زانا حسن زادە ٢٤ سالە رپر و اهل بوکان می گذرد اما تاکنون هیچ گونە اطلاعی از سرنوشت و محل نگهداری وی در دست نیست.

بر اساس گزارشات دریافتی، تاکنون پیگیری های خانوادە این جوان ٢٤ سالە جهت اطلاع از سرنوشت و محل نگهداری فرزندشان بی نتیجە بودە و این موجب افزایش نگرانی جدی نزدیکان وی شدە است.


لازم بە ذکر است زانا حسن زادە، در تاریخ "٢ خرداد ماە ١٤٠٣" بە دلیل انتشار استوری در صفحە اینستاگرام خود در واکنش بە مرگ ابراهیم رئیسی توسط نیروهای امنیتی بدون ارائە مدارک قضایی در منزل پدری خود در شهر بوکان بازداشت شد.