زندانیان

بازداشت یک شهروند کرد توسط نیروهای امنیتی در ارومیە

10:36 - 9/6/2024

بازداشت یک شهروند کرد توسط نیروهای امنیتی در ارومیە

هانا: روز پنجشنبە "١٧ خرداد ماە ١٤٠٣" یک شهروند کُرد با هویت "یونس نبی زادە" ٣٠ سالە متاهل پدر دو فرزند و اهل روستای "دلو" از توابع منطقە دیزج دول ارومیە، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

طبق گزارشات دریافتی، نامبردە بدون ارائە حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی در شهر ارومیە بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شدە است.


بنابە اطلاع یک منبع مطلع، پس از بازداشت یونس نبی زادە، نیروهای امنیتی بە منزل شخصی وی یورش بردە و اقدام بە تفتیش منزل کردەاند.