بیاننامە

بیانیەی شش سازمان حقوق بشری بە مناسب روز جهانی زبان مادری

11:23 - 21/2/2024

بیانیەی شش سازمان حقوق بشری بە مناسب روز جهانی زبان مادری

آموزش به زبان مادری حق اساسی همه انسانها است!

تنوع زبانی عنصر اساسی هویت فرهنگی و میراث معنوی بشریت است. متأسفانه در بسیاری از کشورها از جمله ایران این تنوع و تکثر در خطر بوده و حقوق اساسی اقلیت ها از جمله حقوق مردم کورد اغلب نادیده گرفته می شود.

بر اساس داده‌های نگران کننده، نزدیک به نیمی از زبان‌های زنده جهان در خطر انقراض قرار دارند که باعث از دست رفتن غیرقابل جبران دانش، سنت‌ها و دیدگاه‌های منحصر به‌ فردشان می‌شود.
ما به حقوق اساسی بشر متعهد بوده و از آنها حمایت می کنیم و معتقدیم که هر فرد، خلق و ملتی حق یادگیری و تحصیل به زبان مادری خود را دارند. بنابر این، ما در اینجا فرزندان ملت کورد و سایر ملل و اقوام ایرانی را مورد خطاب قرار می دهیم که باید فعالانه حقوق زبانی خود را به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر مطالبه کنند. آموزش به زبان مادری نه تنها یک حق اساسی است، بلکه باعث ارتقای نتایج یادگیری موثرتر، ایجاد اعتماد به نفس و کمک به حفظ فرهنگ و میراث انسانی می شود.

ما جامعه جهانی را به حمایت از کوردها و سایر گروه های ملی و قومی در ایران در مبارزه یشان برای تضمین حق آموزش به زبان مادری خود فرا می خوانیم. بسیار حائز اهمیت است که تنوع زبانی به عنوان عنصر اساسی غنای فرهنگی ایران و کل جهان شناخته و مورد احترام قرار گیرد.

ما از مقامات ایرانی می خواهیم که حقوق زبانی همه ملت‌ها را مطابق با اصول قانون اساسی و تعهدات بین المللی ایران در زمینه حقوق بشر و تنوع فرهنگی کاملاً رعایت کنند.

در این روز جهانی زبان مادری، ما بر تعهد خود برای ترویج و حمایت از تنوع و حقوق زبانی مردم در سراسر جهان، از جمله کوردها در ایران، تاکید می کنیم. ما به کار مشترکمان تا ایجاد جهانی که در آن هر زبانی با ارزش و هر فردی فرصت پیشرفت در زبان و فرهنگ خود را داشته باشد، ادامه می دهیم.
 

٢١فوریه ٢٠٢٤

کانون گزارشگران حقوق بشر کردستان
سازمان حقوق بشری هەنگاو
مرکز حقوق بشر زاگرس
سازمان حقوق بشری هانا
سازمان جهانی کرد
کوردستان تریبونال