زندانیان

دیواندرە/  بازداشت و انتقال مسعود رضایی، بە زندان جهت اجرای حکم حبس

09:28 - 7/6/2024

دیواندرە/  بازداشت و انتقال مسعود رضایی، بە زندان جهت اجرای حکم حبس

بر اساس گزارشات رسیدە بە سازمان حقوق بشری هانا: طی روزهای اخیر مسعود رضایی شهروند کُرد اهل دیواندرە، جهت اجرای حکم شش ماە حبس خود بازداشت و بە زندان این شهر منتقل شد.

مسعود رضایی، پیشتر در تاریخ "١٤  آذر ماە ١٤٠٢" در جنبش انقابی ژینا بازداشت و پس از دو ماە با تودیع وثیقە به صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدە بود.

 مسعود رضایی متاهل و دارای فرزندی معلول است.

09:22 - 8/6/2024 بروز شده است.