زندانیان

رضا ببرنژاد، مجددا بازداشت و بە زندان قوچان منتقل شد

09:05 - 8/6/2024

رضا ببرنژاد، مجددا بازداشت و بە زندان قوچان منتقل شد

هانا: روز پنجشنبە "١٧ خرداد ماە ١٤٠٣" رضا ببر نژاد برادر مهدی ببرنژاد از جانباختگان جنبش انقلابی ژینا در قوچان، مجددا توسط نیروهای امنیتی بازداشت و سپس بە زندان قوچان منتقل شد.

 آقای ببرنژاد، روز دوشنبە "٣١ اردیبهشت ماە ١٤٠٣" بە دلیل انتشار استوری در صفحە اینستاگرام خود در رابطە با مرگ ابراهیم رئیسی توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و نهایتا روز شنبە "١٢ خرداد ماە ١٤٠٣" با تودیع وثیقە بە صورت موقت از زندان قوچان آزاد شد.


تا لحظە انتشار این خبر اطلاعی از اتهامات مطروحە علیە این شهروند در دست نیست.

09:08 - 8/6/2024 بروز شده است.