زندانیان

مریوان/ عدم موافقت دادگاە برای آزادی شعیب فلاحی با قرار وثیقە

03:11 - 11/6/2024

مریوان/ عدم موافقت دادگاە برای آزادی شعیب فلاحی با قرار وثیقە

بە گزارش دریافتی از همکاران سازمان حقوق بشری هانا: طی روزهای اخیر خانوادە آقای فلاحی جهت آزادی فرزندشان وثیقە یک میلیاردی گذاشتە بودند اما توسط قاضی شعبە ٦ دادگاە مریوان رد و با آزاد شدن شعیب فلاحی موافقت نکردە و خانوادەی این شهروند کُرد را از دادگاە بیرون کردە بودند.

شعیب فلاحی ٣٠ سالە اهل روستای "درەتفی" از توابع مریوان، روز سەشنبە "٨ خرداد ماە ١٤٠٣" پس از احضار بە ادارە اطلاعات این شهر بازداشت شدە بود.

پس از آن نیروهای امنیتی بدون ارائە مدارک قضایی بە منزل پدری آقای فلاحی یورش بردە، اقدام بە تفتیش منزل نمودە و وسایل شخصی وی از جملە موبایل و کامپیوتر وی را ضبط و با خود بردە بودند.


لازم بە ذکر است با گذشت دو هفتە از بازداشت آقای فلاحی همچنان سرنوشت وی در هالەای از ابهام قرار دارد و این وضعیت موجب افزایش نگرانی نزدیکان وی شدە است.