اخبار

پرونده سازی و احضار مجدد هیمن خواستان از بازداشت شدگان جنبش انقلابی ژینا

06:48 - 7/6/2024

پرونده سازی و احضار مجدد هیمن خواستان از بازداشت شدگان جنبش انقلابی ژینا

بر اساس گزارشات دریافتی؛ هیمن خواستان، فعال مدنی و از بازداشت شدگان جنبش انقلابی ژینا، مجددا از سوی دادگاه انقلاب سنندج به اتهام "تبلیغ علیه نظام" و فعالیت در گروەهای معارض بە شعبه دوم دادگاه انقلاب این شهر احضار شد.

 

 در این ابلاغیه جدید کە در تاریخ ٢٩ اردیبهشت ماە ١٤٠٣، در سامانه ثنا قوه قضایی ثبت و از این فعال مدنی خواسته شدە کە خود را بە شعبه دوم  دادگاه انقلاب معرفی کند، در غیر این صورت باحکم جلب بازداشت خواهد شد.
هیمن خواستان، در جنبش انقلابی ژینا در تاریخ "١٠ مهر ماە ١٤٠١" در شهر سنندج بازداشت و بعد از ٢٥ روز از بازداشتگاه ادارە اطلاعات این شهر با وثیقه ٥٠٠ ملیون تومانی آزاد شدە بود.


آقای خواستان از سوی دادگاه انقلاب سنندج بە اتهام "اقدام علیه امنیت ملی و توهین بە بنیانگذار جمهوری اسلامی" بە سە سال و شش ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم شدە بود.

لازم بە ذکر است هیمن خواستان، بە دلیل فشار و تهدیدات از سوی نهادهای امنیتی از یک سال پیش ناچار بە ترک ایران شدە است.

09:15 - 7/6/2024 بروز شده است.