زنان

کرمانشاە؛ قتل یک زن جوان و اعضای خانواەاش توسط همسر سابق

01:04 - 16/3/2024

کرمانشاە؛ قتل یک زن جوان و اعضای خانواەاش توسط همسر سابق

بر اساس گزارشات دریافتی: شامگاە پنجشنبە "٢٤ اسفند ماە ١٤٠٢" یک زن جوان با هویت "مریم رزمجو" همراە مادر و برادرش توسط همسر سابق خود با سلاح گرم بە قتل رسیدند.

مریم رزمجو رزیدنت سال اول دکترای تخصصی در رشته رادیو انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی رازی کرمانشاه بود.


بە گفتە یک منبع، خانم رزمجو مدتی است کە از همسرش جدا شدە و با مادر و برادرش در شهرک متخصصین کرمانشاە زندگی می کرد، همسر سابقش بە محل زندگی آنها رفتە و با شلیک گلولە کلت کمری مریم رزمجو، مادر و برادرش را نیز بە قتل رساندە و سپس محل قتل را ترک و متواری شدە است.


این منبع در ادامە افزود، متهم سابقە این کە برود بە بیمارستان محل کار خانم رزمجو و برایش ایجاد مزاحمت کند را هم داشتە است.


لازم بە ذکر است رسانەهای ج.ا علت قتل مریم رزمجو را اختلافات خانوادگی اعلام کردند.

07:23 - 18/3/2024 بروز شده است.