ویدیو

گزارش آماری سازمان حقوق بشری هانا از وضعیت حقوق بشر در سال ٢٠٢١ در کردستان ایران

06:12 - 3/1/2022

گزارش آماری سازمان حقوق بشری هانا از وضعیت حقوق بشر در سال ٢٠٢١ در کردستان ایران

مركز آمار سازمان حقوق بشری هانا، گزارش آماری خود را از وضعیت حقوق بشر و نقض حقوق بنیادین شهروندان کرد در سال ٢٠٢١ در کردستان ایران را منتشر میکند. ( هر جا کە نامی از کردستان آمدە است منٰظور استانهای کرمانشاە، ایلام، سنندج(کردستان)، ارومیە( آذربایجان غربی) میباشد .) با توجە بە عدم دستیابی آزادانە بە اخبار و رویدادهای داخل کشور این آمار نمی تواند تمامی موارد نقض حقوق شهروندان را در بر گرفتە باشد، اما تمام تلاش همکاران سازمان حقوق بشری هانا در داخل کشور است برای اینکە نهایت دقت در درج خبرها و راستی آزمایی موارد منتشر شدە بە عمل آمدە باشد .